Výroční členská schůze 25.1.2019

27.01.2019 16:38

Zápis z členské schůze ZO včelařů Kojetín

konané 25. ledna 2019 v restauraci Na hrázi v Kojetíně

 

Jednání bylo přítomno 27 členů z 38, schůzi řídil Mojmír Večerka, Jan Válek a Jaroslav Brabec

 

       Program schůze:

       

1.   Výběr vzorků měli od včelařů

2.   Návrh a schválení programu schůze

3.   Objednávka léčiva na rok 2019 a nařízení SVS

4.   Zpráva o činnosti ZO za rok 2018

5.   Zpráva o hospodaření základní organizace v roce 2018

6.   Zpráva kontrolní a revizní komise

7.   Statistika

8.   Plán činnosti a rozvaha na rok 2019

9.   Diskuze k předneseným zprávám a plánům

10. Usnesení a závěr VČS

11. Občerstvení

 

Ad1.  Přítel Jaroslav Opluštil zabezpečil výběr vzorků měli, Radovan Dvouletý zabezpečil výběr starých záznamů o léčení a výdej nových záznamů o léčení

 

 

Ad2. Přítel Mojmír Večerka seznámil členy s návrhem programu VČS  a nechal hlasovat o jejím programu. Program schůze byl přijat 100 % přítomných

 

Ad3.  Přítel Mojmír Večerka seznámil členy s nařízením státní veterinární správy na rok 2019

·         Jaké úkoly pro mor včelího plodu

·         Jaké úkoly pro odevzdání měli

·         Postup při objednání léčiva na rok 2019

 

Ad4. Zpráva o činnosti Základní organizace ČSV Kojetín za rok 2019

 

 

ZO Kojetín pracovala v 6 obvodech. K 15.1.2018 máme  38 členů, kteří zazimovali 387 včelstev. Oproti stavu k 1.1.2017 kdy jsme měli 34 členů a zimovali jsme 338 včelstev. K 1.1.2018 tedy máme o 3 členy víceméně a o 49 včelstev více oproti předchozímu roku.

V loňské roce ukončil členství v ČSV přítel Marek Štětkař

 

            Průběžně jsou aktualizovány webové stránky ZO ČSV Kojetín a databáze CIS.

            Velmi dobrou práci odvedl Honza Válek při vyřizování a vyúčtování dotace od města Kojetín, Radek Dvouletý při zajištění stromků a všichni kteří stromky zasadily a zalévají je.     Všem touto cestou velmi děkuji.

            Na členských schůzích, na našich webových stránkách a v časopisu včelařství byli členové informováni o možnostech čerpání dotace z programu EU a krajské dotace.

            21.1.2019 bylo plenární zasedání OO ČSV Přerov, kterého jsem se zúčastnil.

      

Ad5. Přítel Válek přednesl zprávu o finančním hospodaření za rok 2018

Zůstatek k 1. 1.  2018       Aktuální stav : 
Účet    7324,78   Na účtě : 8573,47  
Pokladna   14338,00   Pokladna : 11877,28  
CELKEM   21662,78   CELKEM 20450,75  
PŘÍJMY     VÝDAJE
MD         Dal
Účet Pokladna Dat. Pol. Text Účet Pokladna
78320,09 7585,00     Celkem 77071,40 10045,72
    26.1. 1 výroční členská schůze   3153,72
0,05   31.1. 2 Výpis z účtu leden    
0,05     3 výpis z účtu únor    
0,05   31.3. 4 výpis z účtu březen    
    6.4. 5 úhrada formidol M1Ar 3525,00  
15000,00   17.4. 6 Dotace město Kojetín    
0,07   30.4. 7 výpis z účtu duben 7,00  
0,13   31.5. 8 výpis z účtu květen    
0,13   30.6. 9 výpis z účtu červen    
    26.7. 10 úhrada za léčivo  gabon,varidol 4604,00  
0,13   31.7. 11 výpis z účtu červenec 2,00  
  3096,00 8.8. 12 příjem za léčivo for.    
  4273,00 30.8. 13 příjem za léčivo .    
0,10   31.7. 14 výpis z účtu srpen    
  216,00 25.9. 15 přijetí novéo člena  213,60  
0,10   30.9. 16 výpis z účtu září 2,00  
3570,00   19.10. 17 dotace Aerosol    
    22.10. 18 sazenice lip. 15000,00  
    29.10. 19 Náhradní díly k VAT 1a    600,00
    31.10. 20 Náhradní díly k VAT 1a    782,00
0,07   31.10. 21 výpis z účtu říjen 7,00  
    9.11. 22 pohonné hmoty    300,00
59749,00   14.11. 25 Dotace D1    
    20.11. 23 plastové krabičky,obálky   170,00
    21.11. 24 výběr hotovosti k dotaci D1 vyplacení 41347,00  
0,15   31.11 25 výpis z účtu listopad 85,00  
    12.12. 27 lékařský aceton   3040,00
      28 uzavření včelařského roku 12276,80  
      29 odměna R.Dvouletý   2000,00
0,06     30 výpis z účtu prosinec 2,00  

 

 

Ad6. Přítel Jaroslav Brabec přednesl zprávu kontrolní a revizní komise o hospodaření za rok 2018

 

Zpráva kontrolní a revizní komise

Českého svazu včelařů

ZO ČSV Kojetín za rok 2018

   Osnova:

 1. Finanční zpráva
 2. Závěr

     

Finanční zpráva

Předseda KRK provedl kontrolu hospodaření základní organizace. Pokladník př. Jan Válek předložil ke kontrole veškeré potřebné podklady. Pokladní deník obsahuje za rok 2018 celkem 30 položek. Všechny tyto položky byly porovnány s přeloženými fakturami, pokladními výdajovými a příjmovými doklady.

V deníku nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti a všechny výdajové i příjmové položky jsou řádně odůvodněny. Zároveň byla provedena kontrola pokladny, také bez nedostatků.

ZO ČSV Kojetín měla na účtu k 1.1.2018   7 324,- Kč a k 31.12.2018   8 573,- Kč.

Hotovost v pokladně činila k 1.1.2018   14 338,- Kč a k 31.12.2018   11 877,- Kč. 

 Závěr

Kontrolou hospodaření nebyly zjištěny žádné účetní nedostatky, veškerá dokumentace je vedena pečlivě a prostředky základní organizace jsou vynakládány účelně. 

Stav finančních prostředků ZO ČSV Kojetín k 31.12.2018 činil 20 450,-Kč.

 V Křenovicích dne 23.1.2019

Předseda KRK:       Jaroslav Brabec

 

 

Ad7. Přítel Mojmír Večerka seznámil členy se statistikou za včelařský rok 2018

Ad8. Přítel Mojmír Večerka seznámil členy s Plánem činnosti a s kalendářním plánem na rok 2019

 

ZO ČSV Kojetín

Leden

 • výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO
 • konání Výroční členské schůze ZO 25. 1. 2019
 • každý včelař ZO zajišťuje ve svých včelstvech odběr vzorků měli
 • odevzdání vzorků měli příteli Opluštilovi
 • odevzdání požadavků na léčivo v roce 2019
 • odevzdání záznamu o léčení za rok 2018
 • výdej nových záznamů o léčení na rok 2019
 • Únor
 • čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb

Březen

 • výbor ZO vyhodnotí výsledky odebraných vzorků měli a bude informovat členy o přeléčení přípravkem varidol M1AER v kombinaci s fumigací
 • čas na sebevzdělávání a přípravu včelařských potřeb
 • průběžná aktualizaci webových stránek ZO Kojetín
 • konec března první prohlídka včelstev – vložení stavebních rámků

Duben

 • jarní prohlídky
 • každý včelař ZO předá informace SMS zprávou o vyzimovaných včelstvech příteli Večerkovi na mob. 608 179 311  - do 29. 4. 2019

 

Květen

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, protirojová opatření
 • Včelařská pouť na sv. Hostýně – Bystřice pod Hostýnem

Červen

 • vyzvednutí léčiva formidol a gabon u přítele Opluštila
 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev, tvorba oddělků, likvidace rojů neznámého původu
 • I. medobraní
 • ošetření včelstev kyselinou mravenčí proti Varroáze (Formidol), termín - po vytočení medu

Červenec

 • samostatná práce ve včelách, rozvoj zdravých silných včelstev
 • II. Medobraní
 • plánovaná výměna matek
 • ošetření včelstev gabonem od 20. 7. 2019 nejpozději 10.8.2019 – ponechat 30 dnů, uschovat a následně odevzdat příteli Opluštilovi

 

Srpen

 • vyzvednutí léčiva varidol u přítele Opluštila
 • ošetření včelstev gabonem nejpozději do 10. 8. 2019
 • práce ve včelách, dokončení medobraní
 • příprava včelstev na zimu, redukce medníků a plodiště - zakrmení včelstev
 • duplicitní ošetření kyselinou mravenčí proti Varroáze (Formidol)

•      konání členské schůze podklady na dotace 1. D. + hlášení o počtech včelstev a stanovišť do ústřední evidence

Září

 • výbor ZO zajišťuje podání žádosti o dotaci 1. D.

Říjen

 • Včelaři zajišťují podzimní léčení včel proti roztoči Warroa Destruktor (2x Fumigace) od 10. 10. 2019
 • práce ve včelách, příprava stanovišť na zimu

Listopad

 • konání členské schůze s výplatou dotace 1. D. – stanovení komisí na VČS

Prosinec

 • přítel Dvouletý,   přítel Hřeblo a přítel Kotek společně se včelaři zajišťují doléčení včel proti roztoči Warroa Destruktor (Aerosol)
 • výbor ZO zajišťuje účetní uzávěrku, kontrolu a revizi činnosti

·         výbor ZO zajišťuje a připravuje Výroční členskou schůzi ZO na leden dalšího roku

 

 
 

 

 

 Ad.9 Diskuze k předneseným zprávám a plánům

 

 První se do diskuze přihlásil přítel Mojmír Večerka s návrhem, aby ZO ČSV požádala město Kojetín o dotaci ve výši 20 000 Kč, na nákup přípravků pro desinfekci úlů.

V diskusi vystoupil přítel Kotek a podpořil žádost o dotaci a dále členy upozornil na parafínové mezistěny.

 Ad. 10 Usnesení a závěr VČS

 

Usnesení výroční členské schůze  ZO ČSV Kojetín  ze dne 25. ledna 2019

 

Výroční členská schůze bere na vědomí

Informaci o účasti a informaci o usnášení Výroční členské schůze

Přednesené připomínky a návrhy

 

Výroční členská schůze schvaluje:

 

Zprávu o činnosti ZO ČSV  v roce 2018

Zprávu o hospodaření za uplynulé období a rozpočet na další období

Zprávu kontrolora

Výši členského příspěvku na včelstvo v roce 2019 - 15 Kč,

Předložený plán práce a kalendářní plán na rok 2019

 

 

Členská schůze schvaluje úhradu cestovních nákladů spojených s výkonem funkcí členům výboru dle platných směrnic ČSV.

 

Členská schůze schvaluje odměnu za vykonanou práci ve prospěch ZO příteli Radoslavu Dvouletému ve výši 2000, Kč

 

Členská schůze schvaluje skartaci účetních dokladů a písemností dle archivního a skartačního řádu ČSV,

 

Členská schůze ukládá výboru a důvěrníkům:

 

Pomáhat mladým a začínajícím včelařům v jejich začátcích.

 

Starat se o zajištění léků pro včelstva a vyšetření zimní měli.

 

Ve zvýšené míře dodržovat příslušná nařízení Veterinární správy.

 

Informovat včelaře prostřednictvím důvěrníků a internetových stránek o dění v základní organizaci, ČSV, přednáškách, dotacích atd.

 

Zúčastňovat se školení a přednášek zaměřených na vzdělávání funkcionářů ZO ČSV.

 

Požádat městský úřad Kojetín o dotaci na nákup prostředku pro dezinfekci úlů bee safe všech včelařů naší ZO

 

 

Členská schůze ukládá všem členům

 

V daných termínech sdělovat požadované informace o stavu včelstev, jejich léčení, včas odevzdávat objednávky na léky a vzorky měli k laboratornímu vyšetření.

 

 

Sledovat během roku výskyt roztočů varroa a zamezit jejich přemnožení.

 

Sledovat včelí plod během včelařského roku jako prevenci před nákazou morem včelího plodu a případné podezření hlásit nákazovému referentovi.

 

Hlásit podezřelé úhyny včelstev nákazovému referentovi př. Opluštilovi.

Vytipovat ve svém okolí podezřelá stanoviště včel např. opuštěná, neoznačená jménem včelaře. Zjištěné stanoviště hlásit důvěrníkovi a nákazovému referentovi.

 

Členská schůze doporučuje všem členům ČSV sledovat časopis Včelařství a internetové stránky ČSV a ZO ČSV Kojetín z důvodu lepší informovanosti členů o dění v ČSV a Základní organizaci Kojetín.

 

Návrh usnesení byl přijat 100% přítomných včelařů

 

 

V Kojetíně dne 25.1.2019

…………………………………… …………………………………………

 

Mojmír Večerka

Radovan Dvouletý

Jan Válek

Jaroslav Opluštil

Jaroslav Brabec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Český svaz včelařů z.s., pobočný spolek Kojetín Kovalovice č.34
Kojetín III
752 01
Administrátor, správce webu:
Mojmír Večerka
mob. 608179311
vcelarikojetin1@seznam.cz